Kjøpsvilkår for Vesterålens Naturprodukter AS

Generelt: Disse kjøpsvilkårene gjelder ved kjøp av varer fra NutraQ Norway AS på internett.

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet derfor returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Med mindre annet er avtalt, skal du dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som følger med førstegangsbestillingen.

Dersom du benytter deg av angreretten skal vi tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi mottar melding fra deg. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene som har blitt sendt tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varen har blitt sendt.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Spørsmål om angreretten kan rettes til kundeservice på telefon 76 11 98 00 eller e-post kundeservice@vesteralens.no.

Reklamasjon

Dersom den leverte varen har mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger en melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten er begrenset til reklamasjoner innen varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen, og senest 2 år etter at du mottok varen. Ved for sen reklamasjon taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonsretten gjelder i tillegg til angreretten.

Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Selgers rettigheter ved kundens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr, og dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til deg.

Personopplysninger

For å kunne gjennomføre denne avtalen vil selger behandle enkelte personopplysninger som kan knyttes til deg (f.eks. navn og adresse). Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger ved å klikke på følgende link: https://vesteralens.no/personvernregler/.

Kundeservice

Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Du når kundeservice på telefon 76 11 98 00 hverdager kl. 08:30–16:30. Du kan også sende en e-post til kundeservice@vesteralens.no.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Selger forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part. Det tas også forbehold om driftsstans, trykkfeil, uriktige priser, merverdi- og øvrige avgiftsendringer eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Selger tar ikke ansvar for feil bruk av produkter, og anbefaler deg å følge anbefalt dosering på pakken.

Endring i kjøpsvilkårene

Disse kjøpsvilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller lovendringer, pålegg eller anbefalinger. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slikt varsel gis senest 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen, står du fritt til å gjøre dette. Manglende oppsigelse av avtalen etter endring av avtalevilkårene innebærer at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Konfliktløsning

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8.

Partene skal forsøke å løse enhver tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no.

Dersom mekling ikke fører frem, kan du eller selgeren bringe saken inn for domstolene. Avtalen er underlagt norsk rett. Rett verneting er Oslo tingrett.